Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a zdravotnícka dokumentácia AZD
anatómia a fyziológia ANF
anglický jazyk ANJ
anglický jazyk-druhý cudzí jazyk 2AJ
anglický jazyk-prvý cudzí jazyk 1AJ
biológia BIO
dejepis DEJ
estetická výchova ESV
etická výchova ETV
Folklórny krúžok FOK
fyzika FYZ
geografia GEG
chémia CHE
informatika INF
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
latinský jazyk LAT
matematika MAT
náboženská výchova NBV
nemecký jazyk NEJ
nemecký jazyk-druhý cudzí jazyk 2NJ
nemecký jazyk-prvý cudzí jazyk 1NJ
občianska náuka OBN
odborná klinická prax OKP
organizácia zdravotníctva ORZ
organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti OZS
ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia OAZ
Ošetrovateľské techniky OTY
Ošetrovateľstvo teória OSE
patológia PAT
písomná čast skúšky PČS
praktická časť odbornej zložky PČOZ
praktická časť skúšky PČS
praktické cvičenia PRC
preventívne lekárstvo PVL
prvá pomoc PPS
psychológia a pedagogika PSP
psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia PYJ
sanitárske činnosti-odborná klinická prax SIX
sanitárske činnosti-praktické svičenia SIQ
slovenský jazyk a literatúra SJL
sociálna starostlivosť SIL
správanie SPR
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
ústna časť skúšky ÚSČ
základy ošetrovania a asistencie ZOE
zdravie a klinika chorôb ZKC
zdravie a pohyb ZDP
zdravotnícka etika ZET
zdravoveda ZDR

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 984 17 Lučenec
    Lúčna 2, 984 17 Lučenec
  • +421 47 4330237

Fotogaléria